ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมหารือกับ กฟผ. ในการทำ MOU โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืน

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้ ดร. สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เป็นประธานการประชุมหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่าอย่างยั่งยืน ระหว่าง กรมป่าไม้ กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผ่านระบบ video conference โดยมี นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมด้วยนายนิมิต สุจิรัตนวิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม-2 และน.ส.เกษณภา มหารัตนวงศ์ หัวหน้ากองกิจการเพื่อสังคม ผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ในการทำบันทึก MOU ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางความร่วมมือการปลูกป่าและบำรุงรักษาป่า เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์และระบบนิเวศน์ของผืนป่า สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่และการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ส่งเสริม ศักยภาพป่าในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการปลูก และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของ ชุมชนในพื้นที่ป่าชุมชน รวมถึงการสนับสนุนการบรรลุประโยชน์ร่วมด้านอื่น ๆ

Leave a Comment

Skip to content