ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช้า สถานที่สำหรับจัดเก็บเอกสาร อุปกรณ์ และครุ ภัณฑ์ของส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(สสป.)

สถานที่จัดเก็บเอกสาร.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่า เครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอ งส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง(สสป.)

เช่าเครื่องถ่าย.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รด้านเอกชนดำเนินงาน ต่อเนื่อง ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง้

3009256405.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รด้านเอกชนดำเนินงาน ต่อเนื่อง ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมู ล โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง้

3009256404.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รด้านเอกชนดำเนินงาน ต่อเนื่อง ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานด้านธุรการ โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

3009256403.pdf

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รด้านเอกชนดำเนินงาน ต่อเนื่อง ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแ พร่ โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

3009256402.pdf

ประกาศผู็ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา รด้านเอกชนดำเนินงาน ต่อเนื่อง ประจำปีงบป ระมาณ พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานด้านนิติกร โดยว ิธีเฉพาะเจาะจง

3009256401.pdf