นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการบริหารงานป่าไม้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน จากสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 และ ช่อง TNN 16 เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 โดยอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวว่า ที่ผ่านมากรมป่าไม้มีการบริหารจัดการ และการบริการประชาชนแบบเปิด หรือ Open Government โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนมานานแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการสื่อสาร การรับฟังปัญหาและความคิดเห็นจากภาคประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เกี่ยวกับการให้บริการในด้านต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาขอรับบริการหรือติดต่องานกับกรมป่าไม้ได้มากขึ้น เช่นการติดต่อขอรับกล้าไม้ หรือการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านป่าไม้ รวมไปถึงการป้องกันดูแลรักษาป่า โดยกรมป่าไม้จะยังคงพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารงานและการบริการประชาชนยังคงดำเนินไปโดยไม่หยุดชะงัก แม้จะผ่านพ้นช่วงสถานการณ์ COVID-19 ไปแล้วก็ตาม

Leave a Comment

Skip to content