นายอดิศร นุชดำรงค์ดำรง อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์

วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ดำรง อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรมรองอธิบดีกรมป่าไม้ นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สำนักแผนงานและสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม โดยผู้บริหารสำนักส่วนกลางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ขอส่งความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ทุกท่านทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 และขอให้ทุกคนระมัดระวังอย่าเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง และรักษาสุขภาพด้วย
  2. ในขณะนี้ กรมป่าไม้ ได้จัดเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ไปเป็นจิตอาสาในการบรรจุสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการเป็นระยะเวลานานแล้ว ดังนั้น จึงขอจิตอาสา จากสำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน จัดเจ้าหน้าที่ไปร่วมเป็นจิตอาสา สับเปลี่ยนกับสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยขอให้จัดส่งรายชื่อให้สำนักป้องกันรักษาป่าฯ เป็นผู้รวบรวมรายชื่อ
  3. รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่โครงการหลวง ที่มอบหมายให้สำนักฯ ในพื้นที่ ได้แก่ สจป. ที่ 1 (เชียงใหม่) สจป. ที่ 2 (เชียงราย) สจป. ที่ 3 (ลำปาง) สจป. ที่ 4 (ตาก) และ สจป. ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ เพื่อนำเข้าที่ประชุมในวันที่ 16 สิงหาคมนี้
  4. เรื่องพื้นที่ shape file ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ในส่วนของงานปลูกป่าของปี 2563 ครบทุกหน่วยงานแล้ว สำหรับปี 2564 ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน สำหรับรายงานผลการลงทะเบียนในโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านกล้า ในขณะนี้ ได้รับรายงานผลการดำเนินงานแล้ว จำนวน 60 ล้านกล้า
  5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ 76 โดยส่วนใหญ่ทุกงบ ได้ดำเนินงานเป็นไปตามแผน ยกเว้นงบดำเนินงาน ในขณะนี้ยังไม่เป็นไปตามแผน ซึ่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ จะดำเนินการเร่งรัดต่อไป
  6. การเตรียมการจัดงานวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 125 ปี จะมีกิจกรรมเปิดพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน จัดทำหนังสือที่ระลึก 125 ปี โดยในช่วงเช้าจะมีพิธีสงฆ์ และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนทุกปี ทั้งนี้ รูปแบบการจัดงานจะเป็นลักษณะออนไลน์๋ ไปยังหน่วยงานในภูมิภาค
  7. หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ย้ายห้องปฏิบัติงานไปอยู่ที่ตึกไพโรจน์ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยเฉพาะส่วนไฟป่า ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ที่ยังไม่ดำเนินการเคลื่อนย้ายแต่อย่างใด

Leave a Comment

Skip to content