นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดติดตามผลการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจของกรมป่าไม้

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 9.00-12.00 น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม/โครงการ ของส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีนายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ สศม. ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและงบประมาณ สผส.ประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.18 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมป่าไม้จะมีแผนงานการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ ลุ่มน้ำ 3,4 และ 5 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี (คทช.) ซึ่งเป็นแผนงานใหม่ เป้าหมายจำนวน 8,600 ไร่

Leave a Comment

Skip to content