ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ ยนยางรถยนต์ และตรวจสอบสภาพรถเพื่อซ่อมบำร ุงรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเทพ มหานคร หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพ าะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content