นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “โซล่าเซลล์เบื้องต้น”

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง “โซล่าเซลล์เบื้องต้น”ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักบริหารกลางและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ เข้าร่วมอบรมผ่านระบบ Video Conference ทั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เรื่องโซล่าเชลล์ การติดตั้งและการดูแลบำรุงรักษาให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์ ไม่ทำปฏิกิริยาใด ๆ อันจะทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

Leave a Comment

Skip to content