นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Video Conference โดยมีผู้บริหาร ทส. เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานสำคัญของ ทส. พร้อมทั้งร่วมพิจารณาใน 3 ประเด็น ดังนี้

  1. ร่างแผนแม่บทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ปี
  2. ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 2 โครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี
  3. การเตรียมการระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking system) ปีงบประมาณพ.ศ. 2565

Leave a Comment

Skip to content