ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิส ามัญ พิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา จำนวน 1 00 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

sls1.pdf

Leave a Comment

Skip to content