นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญของกรมป่าไม้ ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบายสำคัญ ประจำสัปดาห์โดยมี นายจีระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารทุกสำนักในส่วนกลาง และมีการประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทุกสำนักทั่วประเทศ โดยมีสาระสำคัญในการประชุม ดังนี้

  1. การชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการเลื่อนการพิจารณาจากสัปดาห์นี้ ไปเป็นสัปดาห์หน้า โดยกรมป่าไม้ จะเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการชุดใหญ่ 1 คณะ และอนุกรรมาธิการอีก 7 คณะ ทั้งนี้ ประธานขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลในการขี้แจง โดยเฉพาะ กิจกรรมจัดการที่ดินกิจกรรมงานด้านการอนุญาต กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้ และกิจกรรมส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ประธานได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดลำดับความสำคัญ และหากกรรมาธิการปรับลดงบประมาณให้เสนอกิจกรรมที่สามารถปรับลดให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ไว้เป็นข้อมูล
  2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ในขณะนี้ สามารถเบิกจ่ายได้ 77 เปอร์เซนต์ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยที่ประชุมได้เร่งรัดผลการเบิกจ่ายในบางกิจกรรมที่มีผลการเบิกจ่ายที่ล่าช้า ได้แก่ กิจกรรมการอบรม รสทป. เป็นต้น
  3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในขณะนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 กำหนดยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ในส่วนของกรมป่าไม้ ได้มีการดำเนินการไปแล้ว 3 ยุทธศาสตร์ คงเหลือยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดัน ให้เกิดธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการทำงานของภาครัฐ ในส่วนนี้ กรมป่าไม้อยู่ระหว่างดำเนินการประสานทุกหน่วยงานดำเนินการจัดทำข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ เพื่อจะได้ให้ทุกหน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้
  4. ติดตาม เร่งรัด โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าขอให้ทุกสำนัก รายงานผลการดำเนินงานเพื่อใช้ประกอบในการประชุมกับ สอญ. ใหญ่

Leave a Comment

Skip to content