นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พิจารณาจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน และพิจารณาร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ. 2564 รวมถึงพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ครั้งที่ 2/2564 หลังจากวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ และองค์ประกอบของเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ รวมถึงให้มีการปรับแก้ร่างระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พ.ศ. 2564 และร่างหลักเกณฑ์ผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เนื่องจากมีบางข้อต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีความชัดเจนและถูกต้อง โดยการประชุม ครั้งที่ 2/2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเหรียญรักษ์ป่า รักแผ่นดิน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ครั้งที่ 1/2564 และได้มีการปรับร่างระเบียบ และร่างหลักเกณฑ์เพิ่มเติมจากครั้งที่ 1/2564 รวมถึงได้มอบหมายให้สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการจัดทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติรักษ์ป่า รักแผ่นดิน ในขั้นตอนต่อไป

Leave a Comment

Skip to content