นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้ง 3/2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ ดังนี้

  1. สถานภาพทางการเงินของกองทุนสวัสดิการกรมป่าไม้ อยู่ในสถานะที่มั่นคง มีเงินทุนหมุนเวียน ประมาณ 14 ล้านบาท
  2. เลขานุการสวัสดิการกรมป่าไม้  รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้รับทราบในเรื่อง
    • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ จากการแจ้งเวียนการรับสมัคร โดยมีผู้สนใจส่งใบสมัคร จำนวน 7 ราย และจะได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการคัดเลือกและประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกและเสนอคำสั่งต่อไป
    • โครงการจัดหาอาวุธปืนเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัด ทส. ในส่วนของกรมป่าไม้มีผู้ประสงค์จะซื้ออาวุธปืน จำนวน 489 ราย ซึ่งได้จัดส่งรายละเอียดให้สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบแล้ว
  3. ที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ป่าไม้ ปลูกป่าในใจคน ซึ่งกำหนดจัดสร้างบริเวณห้องสมุดเดิม โดยใช้งบประมาณในการจัดสร้าง จำนวน 6 ล้านบาท ซึ่งในขณะนี้ ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน แล้วจำนวน 1.6 ล้านบาท ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจะทำพิธีเปิดในวันสถาปนากรมป่าไม้ วันที่ 18 กันยายน 2564 นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุม ได้มีการร่วมกันพิจารณาเรื่องสำคัญ อีกจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ การขอความเห็นชอบแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมป่าไม้ พ.ศ. 2558 และการขอความเห็นชอบคณะกรรมการสวัสดิการกรมป่าไม้มอบครุภัณฑ์ที่จัดหาด้วยเงินสวัสดิการกรมป่าไม้ ให้แก่ประชาชนใช้ประโยชน์

Leave a Comment

Skip to content