นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมเตรียมการชี้แจงร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร  นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมการชี้แจงร่างงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายจิระศักดิ์  ชูความดี นายชีวะภาพ  ชีวะธรรม รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมผู้บริหารในส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม มีแผนการดำเนินงานปี 2565 ที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2316.68 ล้านบาท แบ่งเป็น ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 2,305.39 ลบ. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 11.29 ลบ. ดำเนินการภายใต้คำขวัญ “รัฐมีป่า ประชามีสุข”  โดยอธิบดีกรมป่าไม้ได้ขอให้แต่ละหน่วยงานไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ พร้อมให้ตั้งประเด็นคำถามที่คาดว่ากรรมาธิการจะซักถามในแต่ละภารกิจ เพื่อที่จะได้เตรียม ข้อมูลคำตอบต่อประเด็นนั้น ๆ รวมถึงจัดเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้านสำหรับการประชุมต่อไป

Leave a Comment

Skip to content