นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญตามนโยบาย ทส. ประจำสัปดาห์

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงานสำคัญประจำสัปดาห์ (Morning talk) โดยมีนายจีระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (video conference) ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักทั่วประเทศ มีรายละเอียดข้อสั่งการจากการประชุมดังนี้

  1. การชี้แจ้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ในวาระที่ 1 ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว และได้มีการตั้งกรรมาธิการแล้ว ในลำดับต่อไปเป็นการชี้แจงในวาระที่ 2-3 ระดับกระทรวงและระดับกรม ดังนั้น ขอกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลให้เรียบร้อย ชัดเจน ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องงานปลูกป่า และงานจัดที่ดิน ในโครงการ คทช. ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมชี้แจงรัฐสภา กำหนดให้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว หรือนำผลตรวจไวรัสโควิดมาแสดงเท่านั้น
  2. ทส. กำหนดให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ภายในสัปดาห์นี้ ให้เพิ่มขึ้น 2-3 เปอร์เซนต์ ทั้งนี้ ปก.ทส. เขิญประชุมเพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานเร่งรัดผลการเบิกจ่ายในทุกกิจกรรมโดยด่วน
  3. ขอให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลในการดำเนินงานของหน่วยงานในกิจกรรมที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะข้อมูลพื้นฐานของแต่ละสำนัก เช่น จำนวนบุคลากร ยานพาหนะ หน่วยงานในความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานสำคัญ โดยประสานงานกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
  4. ในการตรวจติดตามการประกวดรางวัล “กล้ายิ้ม” ในปีนี้ เป็นการให้คะแนนโดยระบบการให้คะแนนผ่านระบบออนไลน์
  5. ในขณะนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานใน 2 กิจกรรมที่สำคัญ คือ งานส่งเสริมการปลูกป่า และงานจัดการที่ดิน ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้ มีรูปแบบการติดตามที่เข้มงวดมาก จึงขอให้ทุกสำนักที่รับแผนงาน/โครงการ ดังกล่าว เร่งรัดดำเนินการโดยด่วน โดยเฉพาะโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านกล้า ยังมีผลการรายงานมาต่ำมาก และโครงการจะสิ้นสุดในปี 2565 จึงขอให้เร่งดำเนินการโดยด่วน
  6. ในประเด็นการจัดตั้งป่าชุมชนในปีนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทาง และซักซ้อมผ่านระบบ video conference ไปเรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานในพื้นที่ มีข้อสงสัยหรือติดขัดในแนวทางปฏิบัติ สำนักจัดการป่าชุมชน พร้อมที่ให้คำแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกสำนัก

Leave a Comment

Skip to content