นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อม
ดึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ร่วมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ระหว่าง นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ประธานมูลนิธิโลกสีเขียว คุณอเล็กซานเดอร์ ไซม่อน เรนเดลล์ กรรมการผู้จัดการศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาประเทศไทย (Environmental Education Center: EEC) และ รศ.ดร. สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ มีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้

สำหรับพิธีลงนาม MOU ดังกล่าว เป็นการแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือกันในการขับเคลื่อน สนับสนุน ส่งเสริม และดำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนคนรุ่นใหม่สู่การขับเคลื่อนโดยเป็นผู้นำและต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสังคม พร้อมยกระดับการทำงานของคนรุ่นใหม่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นการนำร่องที่สามารถประยุกต์ไปสู่การดำเนินงานในด้านอื่น ๆ ซึ่งนับว่าเป็นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาควิชาการในการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ เป็นการสร้างความเข้มแข็ง เติมเต็ม และต่อยอดขีดความสามารถของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เกิดเครือข่ายคนรุ่นใหม่ในการดำเนินชีวิตที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content