นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมสนทนาออนไลน์ เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำปาง

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการสนทนาออนไลน์ ผ่านระบบ video conference ร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดลำปาง นำโดยนายสุมัย หมายหมั้น ประธานเครือข่าย พร้อมด้วยกรรมการเครือข่ายจังหวัดลำปาง โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) ผู้บริหาร สจช.ส่วนจัดการป่าชมชน ศูนย์ป่าไม้ลำปาง สจป.ที่ 3 (ลำปาง)ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชมชนที่ 9 (ลำปาง) และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ร่วมสนทนาในประเด็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านการบริหารจัดการป่าชมชน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ของเครือข่ายป่าชมชนจังหวัดลำปางผลงานเด่นที่อยากนำเสนอ จุดแข็ง จุดอ่อน ของป่าชุมชนจังหวัดลำปางปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการป่าชุมชน การติดต่อส่อสารตลอดจนแบ่งปันข้อมูล และการเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่าย ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ให้ข้อเสนอแนะ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสนทนาในครั้งนี้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content