นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน พร้อมผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ดร.วีระชัย ณ นคร นางสาวเมธาวินทร์ แสงมาลา ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางจุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้แทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเกียรติศักดิ์ ดำรงค์สกุล ผู้แทนบริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด อาจารย์มณฑาทิพย์ โสมมีชัย ผู้แทนคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายคงศักดิ์ มีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยการจัดการป่าไม้ นายสุทัศน์ เล้าสกุล ผู้อำนวยการส่วนวนวัฒนวิจัย นายสมบูรณ์ บุญยืนผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนายนรินทร์ เทศสร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมห้องสมุดกรมป่าไม้ ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส สรุปผลการประชุม พิจารณารูปแบบการจัดทำหนังสือ “ต้นไม้ใหญ่ในวัด” เฉลิมพระเกียรติฯ และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขาฯ ไปดำเนินการให้สมบูรณ์และจัดทำร่างเพื่อเสนอคณะกรรมการฯ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content