นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมหารือ เฝ้าระวัง และติดตามการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 ประจำสัปดาห์

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ฯ   COVID–19 กรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ สาระสำคัญ ดังนี้

  1. ฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ ทส. ได้รับมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19  จากบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยกรมป่าไม้ได้รับการจัดสรรเจลแอลกอฮอล์ (Teepol) จำนวน 300 ขวด ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ (CliniSoft) จำนวน 192 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000  ชิ้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการ ฯ แจ้งว่า ท่านอธิบดี ได้สั่งการให้แจกจ่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสนับสนุนมาทั้งหมด ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก  โดยให้จัดสรรในปริมาณที่เท่า ๆ กัน
  2. สำหรับประเด็นการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนที่กรมป่าไม้ ได้รายงานไปยัง ทส. ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้รับแจ้งจาก ทส. ว่า ขอให้ยืนยันจำนวนเดิม เนื่องจากได้รายงานไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เรียบร้อยแล้ว  สำหรับการประสานงานขอรับการฉีดวัคซีนของกรมป่าไม้ ที่ได้ประสานงานไปหลาย ๆ หน่วยงาน ได้รับแจ้งว่าในขณะนี้ เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ เข้ารับการฉีดวัคซีน จากการลงทะเบียนผ่านช่องทางต่าง ๆของกรุงเทพฯ บ้างแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของกรมป่าไม้ จะติดตามความก้าวหน้ามาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบเป็นระยะ ๆ

ในการนี้ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ยังคงรุนแรงอยู่ ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแล รักษาสุขภาพของตัวเอง และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยต่อตัวเองและเพื่อนร่วมงาน

Leave a Comment

Skip to content