นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ COVID-19 กรมป่าไม้  เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมป่าไม้ โดยมี คณะกรรมการฯ ผู้แทนจากสำนักในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม   โดยในการประชุมดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ประธานให้ทุกสำนักช่วยจัดมาตรการให้เข้มงวด พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ดูแลตัวเองให้ดี ให้ระมัดระวังเรื่องการสัมผัส การรับ ส่ง แลกเปลี่ยน ทั้งพัสดุ สิ่งของ อาหารและธนบัตร ฝากให้รณรงค์การฉีดวัคซีน โดยในเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และในวันเสาร์-อาทิตย์นี้ให้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
 2. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องมาตรการป้องกันฉบับที่ 16 มี 4 ประเด็นดังนี้
  • การปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก WFH ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานอย่างน้อย 95%
  • การควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) โดยปฏิบัติต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน ดังต่อไปนี้
   1. การจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรมให้มีการรวมตัวกันได้ไม่เกิน 20 คน
   2. ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มให้จำหน่ายและนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น
  • การเดินทางออกนอกพื้นที่ ของบุคลากรในสังกัด ทส. ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
  • งดการจัดกิจกรรมทางสังคม
 3. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ ได้แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมของกรมป่าไม้ มีจำนวน 12 ราย ติดเชื้อ 1 ราย รักษาหาย 11 ราย สำหรับยอดการฉีดวัคซีน ของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ในส่วนกลาง ได้ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 996 ราย ฉีดเข็มที่ 2 จำนวน 79 ราย รวม 1,075 ราย ส่วนภูมิภาคฉีดไปทั้งสิ้น 254 ราย
 4. ประธานมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สร้างมาตรการและแนวทางการยื่นเอกสารของผู้มาติดต่อราชการ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ควรปฏิบัติในช่วงโควิด-19
 5. ประธานมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาเทคโนโลยีในด้านการตรวจติดตามงานการ Conference ระบบการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Skip to content