นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ เร่งรัดการพิจารณาอนุญาต พร้อมกำชับให้ดำเนินการตามกฎหมาย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เข้าใช้ประโยชน์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบ  Video Conference  โดยมี คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม และมีกรมป่าไม้เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ และการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามโครงการ คทช. ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต นายวิจารณ์ เสนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโดยในที่ประชุม ปกท.ทส. ได้ขอความร่วมมือและกำชับให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดการพิจารณาในระดับจังหวัด เพื่อให้การพิจารณาขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนฯ ที่ยังคงค้างอยู่ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามโครงการ คทช. ขอให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดการดำเนินการเป็นพิเศษ เพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ คทช. ให้กับแต่ละจังหวัดนำไปจัดสรรให้กับราษฎรได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ พิจารณาทบทวนถึงแนวทางการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ทันกับสถานการณ์มากขึ้น สามารถสร้างรายได้ส่งกลับเข้าหลวง โดยคำนึงถึงกฎหมายและความรู้สึกของประชาชนประกอบด้วย รวมถึงกำหนดให้มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ และสอดรับกับการเตรียมการประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศ Net Zero Carbon ในช่วงปลายปี 2564 นี้ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ทบทวนและติดตามผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และสรุปสถานะคำขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้จากฐานข้อมูล (Database) การอนุญาต รวมถึงผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินของรัฐบาล และผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ 4/2564  อีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content