เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออรถ โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสู บไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สู งสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน โดยวิ ธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถตู้ สจด.pdf

Leave a Comment

Skip to content