นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์กรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลาง ประชุมผ่านระบบ video conference ณ สถานที่ปฏิบัติงาน สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้มีการประชุมผ่านระบบ video conference ไปยังทุกสำนักเช่นกัน ในการประชุมติดตามงานดังกล่าว มีประเด็นที่ติดตามและให้แต่ละหน่วยงานรายงานความก้าวหน้า ดังนี้

  1. อธิบดีกรมป่าไม้ ขอให้สำนักบริหารกลาง รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มีจำนวนผู้ปฏิบัติงาน WFH ที่ยังไม่เป็นไปตามนโยบาย 95 %. เพื่อให้ยอดผู้ปฏิบัติงาน WFH ของกรมป่าไม้ เป็นไปตามที่กระทรวง ฯ กำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่ทำให้งานเสียหาย เน้นเรื่องงานการเงินการคลัง ต้องสามารถเบิกจ่ายให้ทันตามกำหนดเวลา หากมีเหตุผลความจำเป็น ขอให้รายงานชี้แจงต่อไป
  2. ขอให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้ บางหน่วยงานได้มีการให้เจ้าหน้าที่  WFH แต่ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก จำเป็นต้องวางแผนการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และต้องไม่ให้เกิดความเสียหาย
  3. ในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 จะมีการขนย้ายของที่ไม่ใช้บริเวณอาคารจอดรถด้านหลัง โดยสำนักบริหารกลาง ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า จัดเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ่จำนวน 20 นาย. และขอสนับสนุนรถบรรทุกหกล้อ จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) พร้อมคนขับและนำ้มันเชื้อเพลิง
  4. ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564 สำนักงบประมาณจะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เข้าพิจารณาในวาระที่ 1 ดังนั้น จึงขอให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวกับคำของบประมาณ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ เตรียมความพร้อมในการชี้แจง
  5. ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมีการประชุมผ่านระบบ video conference มายังห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าวจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักและไม้พะยูงไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นวาระสำคัญ และมติที่จะเกิดขึ้นกรมป่าไม้ สามารถนำมาปรับใช้เกี่ยวกับการที่ราษฎรของตัดไม้ในพื้นที่ คทช. ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content