นายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484

นายชีวภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานการประชุมการตั้งด่านป่าไม้และกำหนดเขตแห่งด่านป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 โดยมีนายทนงศักดิ์ นนทภา ผอ.สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้เจ้าหน้าที่ส่วนรับรองการป่าไม้ พร้อมด้วย ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนิติการ และเจ้าหน้าที่กองการอนุญาต เข้าร่วมประชุมหารือให้ความเห็นในกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้ตั้งด่านป่าไม้จำนวน 6 ด่าน ได้แก่ ด่านป่าไม้เด่นชัย ด่านป่าไม้บ้านไผ่ ด่านป่าไม้สิงห์บุรี ด่านป่าไม้วังน้อย ด่านป่าไม้อัมพวา ด่านป่าไม้ปฐมพร และยกเลิกด่านป่าไม้น่าน พร้อมให้นำเรียนอธิบดีกรมป่าไม้ และเสนอ ทส. เพื่อโปรดพิจารณาให้ รมว.ทส. ลงนามในประกาศ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content