นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ เพื่อให้ทุกสำนัก ดำเนินงานในภารกิจเร่งด่วนตามนโยบาย และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุลรองอธิบดีกรมป่าไม้  ผู้บริหารในส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม และมีการประชุมผ่านระบบ  video conference  ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนักทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดในการประชุม ดังนี้

  1. การติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในขณะนี้ กรมป่าไม้ มีผลการเบิกจ่ายอยู่ในลำดับที่ 6 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และจากการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
  2. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในขณะนี้ เนื่องจากมีแรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้มีการลักลอบบุกรุกทำลายป่าเพื่อหาพื้นที่ทำกิน ซึ่งสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ได้กำชับเจ้าหน้าที่เร่งตรวจลาดตระเวนอย่างเคร่งครัด  สำหรับสถานการณ์การเกิดไฟป่า ช่วงนี้ได้บรรเทาแล้ว เนื่องจากทุกพื้นที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
  3. ประเด็นการเบิกจ่ายรายการจัดแนวเขตป่าชุมชน ที่มีบางหน่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการ ดังนั้น สำนักจัดการป่าชุมชน กำหนดจัดประชุมเพื่อซักซ้อม และหารือแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสำนัก ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ video conference
  4. สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ มีกำหนดจัดอบรมการใช้ประโยชน์จากไม้ขนาดเล็ก และการอบรมผู้เชี่ยวชาญการพิสูจน์ไม้ ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตร ขอเลื่อนการอบรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะบรรเทาลง
  5. การส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ที่ได้มีการสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรดำเนินการ ซึ่งในขณะนี้ได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว สำหรับการเบิกจ่ายได้กำหนดแผนการเบิกจ่ายในแต่ละปีไว้แล้ว และจะได้มีการเร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายตามแผนงานต่อไป 
  6. ขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทุกสำนัก รวมถึงสำนักในส่วนกลาง ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ และสามารถนำไปต่อยอดสร้างเป็นอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน ตลอดจนขอให้ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ดูแลความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบ ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีกำลังใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Skip to content