เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบัติการพิเศษดั บไฟป่า จำนวน 329 ชุด และครุภัณฑ์ประจำชุดปฏิบ ัติการเฉพาะกิจดับไฟป่า จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศวันที ่ 29 มีนาคม 2564 (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุม ไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ-ครุภัณฑ์ดับไฟป่า-ปี64-บ.ทูไทม์ ทรี.pdf

Leave a Comment

Skip to content