นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการกองการอนุญาต เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยการประชุมดังกล่าวได้มีการประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา หารือ และให้ความเห็น เรื่องการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 15 เรื่อง และมีมติให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติ ทั้งจำนวน 15 เรื่อง ในการนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องราวในแต่ละคำขอโดยคำนึงถึงการพัฒนาประเทศควบคู่กับการอนุรักษ์และอยู่ในจุดที่สมดุลเป็นธรรมกับ ทุกภาคส่วนและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Leave a Comment

Skip to content