เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราค า การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ป ริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลั งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 คัน (16 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2564)

64017555318_1_20210302034945.pdf

annoudoc_0901200000_64017555318.pdf

doc_0901200000_64017555318.pdf

Leave a Comment

Skip to content