เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราค า การจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกปร ะสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 3 คัน (12 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2564)

64017117723_1_20210301050320.pdf

annoudoc_0901200000_64017117723.pdf

doc_0901200000_64017117723.pdf

Leave a Comment

Skip to content