ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาจัดจ้างทำสื่อป ระชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมป่าไม้ได้มีโครงการ จ้างจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้นการจ้างงาน(๙๓.๑๔.ด๔.0๐) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท โรงพิมพ์ คลังวิชา จำกัด (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก,ให้บริการ ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๒๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสอง ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ประกาศจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์.pdf

Leave a Comment