ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงานวัน ป่าไม้โลก ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมป่าไม้ ได้มีโครงการ จ้างจัดงานวันป่าไม้โลก ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
การจ้างงาน (๙๓.ด๔.๓๘.๐0) จำนวน 6 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท บ้านโต๊ะกลม จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗๐,๘๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

ประกาศผู้ชนะจ้างจัดงานวันป่าไม้โลก(1).pdf

Leave a Comment