ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ ้าน งานครัว และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจา ะจง

ตามที่ กรมป่าไม้ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อุปกรณ์ทำความสะอาด(๕๗.๑๒.๓๘.๐๐) จำนวน 6 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน พี.วี.ซัพพลาย (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๒๖.๓๙ บาท (เก้าพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสามสิบเก้าสตางค์)

ประกาศวัสดุงานบ้านงานครัว.pdf

Leave a Comment