ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแ ซมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง ประ กอบด้วยหมายเลขครุภัณฑ์ ปม. 55-012-01-0140-0003 ปม.55-012-01-0140-000 4 และ ปม.62-4120-001-0029-007-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำนักแ ผนงานและสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content