นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

                นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ในพื้นที่ชุมชนบ้านบ่อแก้ว อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื้อที่ 366-0-78 ไร่ ซึ่งในส่วนของกรมป่าไม้ได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับขั้นตอนการอนุญาต หากได้รับเอกสารประกอบการขออนุญาตจากจังหวัดครบถ้วน จะดำเนินการเร่งรัดนำเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ภายในเดือน มี.ค.64 เพื่อเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อไป

Leave a Comment

Skip to content