นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

                19 มีนาคม 2564 ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี -นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะกรรมการป่าชุมชนและตัวแทนเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 20 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชนในพื้นที่ รวมกว่า 300 คน เข้าร่วมสัมมนาฯ

                นายวราวุธ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้วางแนวทางการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยกำหนดให้มีการขยายป่าชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อส่งเสริมสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าที่อยู่ใกล้ชุมชนได้อย่างยั่งยืนดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มุ่งเน้นและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

                นายวราวุธ ระบุว่า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพสามารถเชื่อมโยงประสานการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอไปจนถึงระดับจังหวัด โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการบำรุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการจัดโครงการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายป่าชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

                ด้านนายอดิศร กล่าวรายงานว่า กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการป่าชุมชนได้ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนมาอย่างเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยเชื่อมโยงกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีระบบ ปัจจุบันมีป่าชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562 จำนวน 11,327 ป่าชุมชน โดยชุมชนเข้ามีส่วนร่วม 13,028 หมู่บ้าน รวมเนื้อที่ 6.29 ล้านไร่ มีเครือข่ายสมาชิก 177,623 คน และได้รับรองเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัดรวม 68 จังหวัด

                นายอดิศร กล่าวว่า สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด 20 จังหวัด มีสมาชิกเครือข่าย 71,457 คน จาก 5,884 หมู่บ้าน ซึ่งถือว่ามีเครือข่ายป่าชุมชนจำนวนมาก กรมป่าไม้จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายป่าชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เพื่อเพิ่มศักยภาพในการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ และระดับชุมชนในดำเนินการอย่างสอดคล้องเป็นทิศทางเดียวกันเพื่อให้ถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมชุมชนสามารถจัดทำแผนจัดการป่าชุมชนร่วมกันตามหลักวิชาการป่าไม้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมินิเวศในแต่ละท้องที่ และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562

                 “การจัดสัมมนาดังกล่าว ถือเป็นกลไกสำคัญในการขยายการจัดตั้งป่าชุมชน ขยายขอบเขตการทำงานเชิงพื้นที่ รวมไปถึงการขยายภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” นายอดิศร กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Comment

Skip to content