นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564

            วันที่ 1 มีนาคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายนพดล  พลเสน ผู้ช่วย รมว.ทส. พร้อมด้วย นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล และนายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม

            รมว.ทส. ได้เน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน สร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาลภายในหน่วยงาน โดยในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนขอให้ใช้ความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ชี้แจงทำความเข้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎ ระเบียบ อย่างเต็มกำลังความสามารถ และเมื่อเกิดปัญหาขอให้เร่งเข้าไปแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชน มีการวิเคราะห์ปัญหา มีข้อมูลที่ถูกต้องสามารถตรวจสอบพิสูจน์ได้ เพื่อสร้างความ ความเชื่อมั่นในการทำงานของกระทรวงฯ ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน อีกทั้ง ในการดำเนินงานขอให้แต่ละหน่วยงานทำงานร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เนื่องจากหลายภารกิจมีความเชื่อมโยงที่ต้องทำงานร่วมกัน อีกทั้ง ในด้านงบประมาณขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและมาตรการเร่งรัดการใช้งบประมาณ และด้านกฎหมาย เกี่ยวกับกฎหมายระดับรองตาม พ.ร.บ.ต่างๆ ขอให้แต่ละหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ

            นอกจากนี้ รมว. ทส. ยังได้กล่าวเน้นย้ำ เรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงฯ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานสถานการณ์การขออนุญาตใช้พื้นที่ให้กับปลัดกระทรวงฯ ทราบ ภายใน 15 วัน อีกด้วย

Leave a Comment

Skip to content