เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราค า การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาต รกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื ่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคล ื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำ นวน 79 คัน (18-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

63127158082_1_20210203090820.pdf

annoudoc_0901200000_63127158082.pdf

doc_0901200000_63127158082.pdf

Leave a Comment

Skip to content