เรื่อง ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราค า การจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ป ริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลั งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 คัน (4-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)

63127276077_1_20210120063519.pdf

annoudoc_0901200000_63127276077.pdf

doc_0901200000_63127276077.pdf

Leave a Comment

Skip to content