เรื่อง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถ โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสู บไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สู งสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

รถตู้ 11 ม.ค. 64.pdf

Leave a Comment

Skip to content