เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๒๕๐ ซีซี (วิบาก) จ ํานวน ๑๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 250 ซีซี.pdf

Leave a Comment

Skip to content