เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดร าคาซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความล ะเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 22 ตัว ก ล้องวีดีโอ จำนวน 2 ตัว และกล้อง GO PRO (กล้องดิจิ ตอลกันกระแทกน้ำ) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธิประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขึ้นประกาศ 10 ก.พ. 64 (สำ นักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศผู้ชนะ -กล้องรวม -บ. แทป โซลูชั่น จำกั ด -10 ก.พ.64.pdf

Leave a Comment

Skip to content