เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขน าด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำก ว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต ่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกว ดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 – 25 กุมภาพันธ์ 2564)

63127276077_1_20210120063519.pdf

ประกาศเชิญชวน รถตู้ 1 คัน.pdf

Leave a Comment

Skip to content