เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อ รถกระบะกู้ ชีพฉุกเฉิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มกรา คม – 5 กุมภาพันธ์ 2564)

64017207720_1_20210113115738.pdf

Leave a Comment

Skip to content