นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564

            วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2564  นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1  กรมป่าไม้ โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้  พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลาง  และมีการถ่ายทอดไปยังหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ VC  โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้

            1. การปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (work from home)  สามารถปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาความสำคัญของงานที่ดำเนินการเป็นลำดับแรกก่อน หากมีภารกิจเร่งด่วนก็ไม่ต้องมี WFH

            2. ในการเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามงานของ รมว.ทส. ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ขอให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับภารกิจสำคัญที่ ท่าน รมว.ทส. จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม โดยเฉพาะภารกิจด้านป่าชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ ท่าน รมว.ทส. ให้ความสำคัญและตรวจเยี่ยมทุกครั้ง

            3. งบกลางโควิด ที่กรมป่าไม้ได้รับจัดสรร ใน 2 ส่วน ได้แก่ งานด้านส่งเสริมการปลูกป่า และงานด้านไฟป่า ขอให้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

            4. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ กำหนดหัวข้อในการประชุมครั้งต่อไปอีก2 วาระ คือ วาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา และ วาระการรับฟังปัญหาจากที่ประชุม

            5. การเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564 ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการให้เป็นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสำนักแผนงานและสารสนเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานทราบแล้ว ซึ่งที่ประชุมขอให้เน้นดำเนินการในข้อที่ 10 กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง ขอให้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบภายในวันที่ 10 เมษายน 2564

            6. การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าวนศาสตร์ดีเด่น  ให้แต่ละสำนักพิจารณาคัดเลือกตัวแทน สำนักละ 1 คน และไปยังสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์โดยตรง แต่ทั้งนี้ขอให้แต่ละสำนักพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอให้เกิดความเหมาะสม

Leave a Comment

Skip to content