นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

            วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการส่งเสริมการจัดการสวนป่าเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์และตัวชี้วัดสำหรับการจัดการสวนป่า และป่าชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ และผ่านทาง VDO Conference ไปยัง สจป. ต่างๆ ทั่วประเทศ

            ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมบทบาทของกรมป่าไม้ในฐานะองค์กรหลักกำกับดูแลมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านป่าไม้ของประเทศ เพื่อจัดทำมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากล พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจูงใจให้กับประชาชนหันมาจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน แทนการบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมให้เกิดการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามหลักวิชาการเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนอย่างยั่งยืน เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยในตลาดสากล และสามารถใช้เป็นข้อมูลพัฒนาต่อยอดไปยังการจัดทำมาตรฐานอื่นๆ ของกรมป่าไม้ได้ เช่น มาตรฐานความถูกต้องทางกฎหมาย มาตรฐานการจัดการป่าชุมชน ฯลฯ

Leave a Comment

Skip to content