นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การปลูกป่าทดแทน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

                นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข และหลักเกณฑ์การปลูกป่าทดแทน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ห้องสมุดกรมป่าไม้ ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส สืบเนื่องจากในคราวประชุมเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 63 อธิบดีกรมป่าไม้ได้สั่งให้มีการทบทวนมติประชุม และโครงการที่ไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการปลูกป่าทดแทน โดยมีนายนพดล ฮมแสน ผอ.กองการอนุญาต ผู้แทนสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้แทนสำนักแผนงานและสารสนเทศ ผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนกลุ่มนิติการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

                ในที่ประชุมมีการหารือประเด็นของหน่วยงานรัฐที่ต้องจัดสรรงบประมาณ โดยถือให้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครงการ ทั้งนี้ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ตามการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ที่กำหนดเขตชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ และพื้นที่ป่าตามมาตรา 4 (1) และประเด็นของหน่วยงานของรัฐ หรือโครงการบางประเภทที่ไม่ต้องจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทนตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ได้แก่ (1) โครงการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่มีการจัดตั้งงบประมาณในโครงการ เช่น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้เพื่อก่อสร้างวัด (2) โครงการของหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (3) โครงการจัดที่ดินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (4) โครงการของหน่วยงานของรัฐที่เข้าใชพื้นที่ก่อนได้รับอนุญาต ตามมติคณะรัฐมนตรี 23 มิถุนายน 2563 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวเนื่อง

Leave a Comment

Skip to content