ขอให้ดำเนินการตามจดหมายบันทึกของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0036/227/2564

Leave a Comment

Skip to content