เรื่อง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดรา คาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการแลกเ ปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามระบบ NSW สำหรั บการนำเข้าส่งออกสินค้าไม้ และผลิตภัณฑ์จา กไม้ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา NSW (ครั้งที่ 2).pdf

Leave a Comment

Skip to content