เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้อ งถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น ้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล จำนวน 22 ตัว, กล้องวีดีโอ จำนวน 2 ตัว และกล้อง GO PRO (กล้องดิจิตอลกันกระแ ทกน้ำ) จำนวน 10 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบค ุมไฟป่า)

ประกาศยกเลิก กล้องถ่ายภาพนิ่งปี64-20ม.ค. 64.pdf

Leave a Comment

Skip to content