เรื่อง ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราค าซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 275 เครื่อง เครื่องรับส่งวิทยุระ บบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 135 เครื่อง แ ละเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ 40 วัตต์ จำนวน 89 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 – 18 ม.ค. 64) (สำนักป้องกันรัก ษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ร่างประกาศ-ประกวด-TOR-วิทยุปี64-สี.pdf

Leave a Comment

Skip to content