เรื่อง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถ บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม ่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุ ดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบ มีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) จำนวน 79 คัน

รถแบบมีช่องว่าง 5 ม.ค. 64.pdf

Leave a Comment

Skip to content